Norsk bok om klinisk resonnering i ergoterapi

Norsk bok om klinisk resonnering i ergoterapi


Denne boka handler om klinisk resonnering i ergoterapi. Ordet klinisk betyr i denne sammenhengen at utgangspunktet er praktisk fagutøvelse med klienter som trenger ergoterapeutisk bistand av en eller annen art. Ordet resonnering handler om hvordan ergoterapeuter tenker om sin fagutøvelse. Det er vanskelig å se for seg en praksis helt løsrevet fra tenkning og begrunnelse, men tenkningen kan rette seg mot ulike forhold – og den kan ha god eller mindre god kvalitet.

Begge forfatterne er ergoterapeuter og har arbeidet med undervisning og forskning blant annet knyttet til ergoterapi, studenter og pedagogikk i en årrekke.
Forfattere: Tore Bonsaksen og Brian Ellingham
ISBN: 978-82-690588-2-6
Pris 250

Bestilles gjennom Mankoni Media
Mobil: Olav Braaten 901 11 423
Mail: braaten@braska.no